Algemene voorwaarden Kunstgras Bureau Bouwmeester

Artikel 1 Definities
Verkoper : Kunstgras Bureau Bouwmeester gevestigd te Apeldoorn, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper : de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;
Overeenkomst : de (getekende) offerte (overeenkomst tussen verkoper en koper)

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, offertes en overeenkomsten van verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.  
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.5 Zijn of worden deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Verkoper zal alsdan gerechtigd zijn het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte. 
2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. 
Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes/Prijzen 
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
3.2 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
b) na schriftelijke bevestiging, al dan niet per e-mail, door verkoper van een door koper geplaatste order;
3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.4 Mondelinge toezegging of afspraken gemaakt door vertegenwoordigers of medewerkers van verkoper, binden verkoper slechts nadat zij deze schriftelijk aan koper heeft bevestigd. 
3.5 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe   bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Verkoper is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order te weigeren of aan het accepteren van een order (nadere) voorwaarden te verbinden. 
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn.
4.4 Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade en kosten door koper te worden vergoed.
4.5 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.
Artikel 5 Onderzoek, reclames, retournering  
5.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 5 dagen, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.   
5.2 Een afwijking in de kwaliteit, kleur, reuk, gewicht, dichtheid, aantal en grootte van 0-7% wordt door koper getolereerd. Ongeacht het voorgaande dient koper een afwijking die ligt binnen de door de fabrikant gestelde specificaties te tolereren.
5.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren direct na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld door vermelding daarvan op de vrachtbrief / afleverbon. Koper dient ter aanvulling op de aantekening op de vrachtbrief / afleverbon binnen 48 uur een gedetailleerde omschrijving van de tekorten aan verkoper ter hand te stellen. Niet zichtbare tekorten behoren uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te worden gemeld. 
 De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren. 
5.4 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. Wenst koper gebrekkige producten te retourneren, geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op kosten van verkoper in originele verpakking en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.
5.5 Koper dient verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.  
5.6 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen dan wel herstellen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde. 
Artikel 6 Betaling 
6.1 Betaling dient te geschieden conform offerte.
6.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,0% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.
 De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
6.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast is verkoper gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst
6.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 
Artikel 7 Incassokosten
7.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Verkoper behoudt zich de eigendom van de te leveren producten voor totdat de koper al hetgeen op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten aan verkoper verschuldigd is, aan laatstgenoemde heeft voldaan.

8.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

8.3 Door verkoper geleverde producten, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 9 Garantie
9.1 Op het kunstgras van Kunstgras Bureau Bouwmeester geldt een garantie van 7 (zeven) jaar op:
 • Het loslaten van kunstgrasvezels van backing (b.v. gaten vallen in het kunstgras);  
 • Vrij zal zijn van aanzienlijke verkleuringen;
 • Bestendigheid tegen weersinvloeden zoals UV-straling, temperatuurwisselingen, vocht, rotting en schimmel.
 • Waterdoorlatenheid;
 • Of anders door verkoper schiftelijk in offerte & aanbieding aangegeven. (dit kan in enkele specifieke gevallen voorkomen) 
De dekking van de garantie gaat in op de datum waarop de levering of installatie ter plaatse in wezen voltooid is en is vanaf die datum van kracht. Garantie indien er gekozen is voor levering incl. installatie start vanaf datum installatie. 
Uitgesloten van garantie is schade en gebreken die gevolg zijn van:

 • Gebruiksschade (plat liggende vezels)
 • Visueel niet tevreden;
 • Oneigenlijk gebruik van het kunstgras, waaronder gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangelegd;
 • Gebruik van onjuiste of ondeugdelijke attributen, (puntbelasting, onder andere stoelen en fietsen);
 • Verkeerd of onvoldoende onderhoud door de eigenaar;
 • Omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever dan wel personen waarvoor deze aansprakelijk is;
 • Instabiele ondergrond;
 • Windkracht 9 (storm) of meer;
 • Indien installatie: 7 jaar op alle geplakte kunstgras naden. (het loslaten daarvan) indien deze niet is losgetrokken of is verplaatst.
Zie ook Artikel 14.
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt; - koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
10.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Annulering
11.1 Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
11.2 Indien koper bij annulering de afname weigert van de reeds door verkoper ingekochte producten, is koper gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan verkoper te voldoen.
11.3 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/ of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en/of iedere andere voor verkoper redelijkerwijze niet voorzienbare en buiten de macht van verkoper liggende omstandigheid.
12.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 13 Monsters, modellen, tekeningen
13.1 Indien niet andersluidend bepaald in deze voorwaarden, zijn alle tekeningen, beschrijvend materiaal, monsters, gewichten, afmetingen, specificaties, hoeveelheden, brochures, catalogi, prijslijsten en advertentiemateriaal slechts gepubliceerd en/of uitgegeven teneinde de producten aan te duiden en bij benadering te omschrijven, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 
Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Indien door verkoper geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper in beginsel beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties"  is geregeld.
14.2 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag van de geleverde producten. (min de gebruiks termijn / afschrijving kunstgras)
14.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.4 Indien verkoper ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met koper c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal koper haar ter zake volledig vrijwaren.
14.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor:
 • Afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door koper goedgekeurde producten/monsters;
 • Schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na levering;
 • Voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie;
14.6 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
14.7 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
14.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of haar ondergeschikten.

 
Artikel 15 Rechts- en Forumkeuze
15.1 Op overeenkomsten tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
15.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper, met dien verstande dat verkoper het recht behoudt een geschil aanhangig te maken bij de op grond van de wet bevoegde rechter.